🎯 XUẤT XỨ: Nexty là một nền tảng dựa trên công nghệ blockchain để giúp các công ty khởi sự thương mại điện tử huy động vốn từ cộng